Schweizerdeutsch verstehen

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
10 Fragen - Erstellt von: - Entwickelt am: - 8.493 mal aufgerufen - 7 Personen gefällt es

Wie gut verstehst du Schweizerdeutsch?

 • 1
  Was bedeutet: Boum?
 • 2
  Was bedeutet: Näscht?
 • 3
  Was bedeutet: Quitschä?
 • 4
  Was bedeutet: Glust?
 • 5
  Was bedeutet: Chuchichästli?
 • 6
  Was bedeutet dieser Satz: I hät gärn es güezi?
 • 7
  Was bedeutet dieser Satz: Wotsch mi hürote?
 • 8
  Was bedeutet dieser Satz: I hole mer iz öpis usem chuchichäschtli?
 • 9
  Was bedeutet dieser Satz: Gib mir doch bitte es spitzigs nastuech?
 • 10
  Letzter Satz: Gopferdami du huere siech du hesch mr scho widr mis ässe gstohle?

Kommentarfunktion ohne das RPG / FF / Quiz

Kommentare (18)

autorenew

vor 136 Tagen
Es gibt kein "Schweizerdeutsch". In der Deutschschweiz gibt es 23 Dialekte und gegen 2000 Mundarten:

AG Dè Bach chonnt, dè Bach chonnt! / Sènd myny Buèbèn ally gsond? / Jo! Jo! Jo! (Aarau, Aaräu)
AG Dòòdègägè send di òffnè Hòòchzongèvokal – i, u ond ü – schò e dè alddè Graafschaft Baadè sò òffè, das Lüüt, wò è dee Mondaart schryybèd, schò ès e, o ond ès ö bruichèd. (Baden, Baadè)
AR S hät ggschnäät ònd s èsch hääl. Chönd guèt hèè! (Herisau, Hérysou)
BE Denè, wò s guèt geyt, gyèng s bèssèr, gyèng s denè bèssèr, wò s wènygèr guèt geyt. (Bern, Bäärn)
BL Vò Schöönèbuèch bìs Ammèl, vòm Bölchè bìs zùm Ryy / lyyt frei ùnd schöön das Ländly, wò mììr dèheymè syy. (Liestal, Lyèschdèl)
BS Z Baasèl an mym Ryy, / jòò, dèèrt mècht ì syy. (Basel, Baasl)
FR D Sèyslèr hìì s böös. (Tafers, Ddaafèrsch)
GL Äs Bèggäli Kchaffy chännddèd Si nò tringgè, dä mösddèd Si di mùndaarddyggè Sätz nüd ganz uf nüèchdèrnè Magè läsè. (Glarus, Glaarys)
GR A Bbündnar ggschbüürt kay Schmäärz. – / Dòch, Haywèh, ds Häärz. (Chur, Gghüür)
IR Bèscht au nüd tschòld, as s Bòlvè chlepft. (Appenzell, Abbèzȍll)
JU Dduè ds Kchorydoor wüschè, s’yl tö plè! Ù dè dduèsch dy Löffu y ds Ddyroaar ù das Saladyéé ùf ds Ddablaar. (St. Immer, Sankcht Ìmmèr)
LU O Mäyddèly, lyèbs Mäyddèly, wò hèsch au dùù dys Häy? (Luzern, Lòzäärn)
NW Dèr Rìgybäärg ìsch éysy Wànd, / är schìtzt éys ja das gànzy Lànd. (Buochs, Buächs)
OW Allès hèd syy Zyyt. (Sarnen, Saarnä)
SG Machch mor kchay Chalbèräyè, du Zwasly! (St. Gallen, Sang Ggalè)
SH Da da da ddaa! – Ddaa da daa? (Schaffhausen, Schaffuusè)
SO Mììr wey ùf Solèdùùrn ga Dango danzè. (Solothurn, Solèdùùrn)
SZ Myèr kchryddysyèrèd gäärè – ùnd dè nu wyè! (Schwyz, Schwyyz)
TG Myr gnüüssèd üsès Lebè ym Dduurgäu – bys mèr schdeerbèd. (Arbon, Aarbè)
TG Bim Hòlzschliddèn hät dè Höpply zum Wyysè dè Chrètzèr ùndèrè ddòò und üüs mìt dämm s Schliddèlpfaad hiigmacht. (Salenstein, Salèschdè)
TI Ìch bì hyä gybooru ùn wohnä eyssdar hyä, jaa, jaa. (Gurin, Guryyn)
UR Zògè am Bògè! Dè Landammè ddanzäd, / wyä dèr Ddyyfèl d Ddìly dùrè schwanzäd. (Altdorf, Aalddèrèf)
VS Häyraat, dù Vògyl, dä värgéyt där ds Pfyyffu! (Brig, Brygg)
ZG D Lüüt sägyd mììr nùr Òchsèbäy, / ìch häyssè Wääbèr. / Das ìsch für mììch nìd äynèrläy, / für wäägèr. (Zug, Zuug)
ZH Aazèlè, Bölè schèlè! / D Chatz gaht ùf Walysèlè. (Zürich, Züry)

23

© bei mir
vor 184 Tagen
10 von 10 Frage richtig beantwortet. Ich bin ja au schwizerin! S’Quiz isch mega toll!
vor 381 Tagen
Gopferdammi heisst Gott verdamm mi.
vor 381 Tagen
also ig säge näscht zum bett
vor 387 Tagen
Also ich seg Näscht zum Bett 😂🤦🏼‍♀️ will suscht würs Vogelnäscht heisse😂😂
vor 389 Tagen
Hey ich bin deutsche aber wohne in der schweiz 😂😂😂
vor 395 Tagen
Näscht heisst Bett du pöngu
vor 397 Tagen
Näscht heisst Bett
vor 397 Tagen
Ich kann Schweizerdeutsch Weill ich in der Schweiz wohne 😂😂😂
vor 400 Tagen
Ond eifach schnell so was alli sägend näscht seitmer eigentlich vör bett.
Z.B: "Ab es näscht"
vor 400 Tagen
Chum 10 vo 10 ond why ich ben schwiizerin😂🤙🏻
vor 412 Tagen
Alles richtig✌(Bin schwizerin)
vor 417 Tagen
wallllllllissssss looool
vor 419 Tagen
Jo Ebe die hän voll kei ahnig
vor 423 Tagen
Näscht heist Bett.. Vogelnäscht heist Vogelnest...
Nerned Schwiezerdütsch.
Usserdem sind dia Froga jo meh als simpel....
vor 426 Tagen
Lol bi shwizerin😝
vor 426 Tagen
"Näscht" kann auch Bett bedeuten und nicht nur Vogelnest.
vor 432 Tagen
Mega geils quiz
i has vou spannend gfunge u ja i bi schwizerin